ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒


แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นที่ควรทราบ

Ø


พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ......โดย...(คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา)


Ø


เกิดจาก............รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๕๔๐..........(มาตรา   ๘๑)Ø


ฉบับที่ ๑..........
.


F

ให้ไว้..............(๑๕  สิงหาคม ๒๕๔๒)


F

ประกาศ.............(๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒).....บังคับ.......
.(๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒)Ø


ฉบับที่ ๒..........


F

ให้ไว้..............(๘ ธันวาคม
๒๕๔๕)


F

ประกาศ.............(๑๙ ธันวาคม
๒๕๔๕).....บังคับ....... .(๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕)Ø


ฉบับที่ ๓..........


F

ให้ไว้............(๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๓)


F

ประกาศ.............(๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๓).....บังคับ...... .(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


Ø


ฉบับที่ ๑.........(นายชวน หลีกภัย)


Ø


ฉบับที่
๒.............(นายทักษิณ  ชินวัตร)Ø


ฉบับที่
๓.................(นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ)Ø


มีทั้งหมด.........(๙ หมวด  ๗๘ มาตรา ๑ บทเฉพาะกาล)


ท่องจำ

.............(บท/สิทธิ/บบ/แนว/หาร/ฐาน/ครู/ทรัพ/เทค)


Ø


ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.นี้................(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

Powered by Drupal - Design by artinet