ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


วันโกน – วันพระ

original_Thamma

วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ


วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ

หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง
การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ

4 วัน ได้แก่

   
http://www.dhammathai.org/pics/moon8up.gif
 วันขึ้น 8 ค่ำ
   
http://www.dhammathai.org/pics/moon15up.gif
 วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
   
http://www.dhammathai.org/pics/moon8down.gif
 วันแรม 8 ค่ำ
   
http://www.dhammathai.org/pics/moon15down.gif
 วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม
14 ค่ำ)

   ในวันพระ
พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
และฟังธรรม สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆ
การทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปยิ่งในวันอื่น


วันโกน

เป็นภาษาพูด หมายถึง วันก่อนวันพระ ๑ วัน

 


ประวัติความเป็นมา


ในสมัยพุทธกาล

http://www.dhammathai.org/pics/arrowgrey.gifพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่น
มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี
พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ ประชาชน ในวัน
๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น
วันธรรมสวนะ ( สำหรับวันธรรมสวนะนี้ เมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย )

Powered by Drupal - Design by artinet