ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บุคลากร(Pepleware)บุคลากร (Peopleware)


เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน
เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่าผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user)


แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม
อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ


ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user)


แบ่งได้เป็นหลายระดับ
เพราะผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางส่วนก็ทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เท่านั้น
แต่บางส่วนก็พยายามศึกษาโปรแกรมประยุกต์ในขั้นที่สูงขึ้น
ทำให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ นิยมเรียกกลุ่มนี้ว่า


เพาเวอร์ยูสเซอร์ (power user)ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ (computer professional)หมายถึงผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
ทั้งในระดับกลางและระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์และพัฒนาใช้งาน
และประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในขั้นสูงขึ้นไปได้อีก


นักเขียนโปรแกรม (programmer)


ก็ถือว่าเป็นผู้เชียวชาญทางคอมพิวเตอร์เช่นกัน
เพราะสามารถสร้างโปรแกรมใหม่ ๆ ได้
และเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ต่อไป


บุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลอดจนถึงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะงานได้ดังนี้


 • การดำเนินงานและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
  การบันทึกข้อมูลลงสื่อ หรือส่งข้อมูลเข้าประมวล
  หรือควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น


  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry Operator)


  เป็นต้น

 • การพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม เช่น

  เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
  (Application Programmer) เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (System Programmer)


  เป็นต้น

 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
  เช่น


  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst and
  Administrator) วิศวกรระบบ (System Engineer) เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล (Database
  Adminstrator)


  เป็นต้น

 • การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบทางฮาร์ดแวร์ เช่น


  เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)


  เป็นต้น

 • การบริหารในหน่วยประมวลผลข้อมูล เช่น


  ผู้บริหารศูนย์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)


  เป็นต้น

Powered by Drupal - Design by artinet