ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การเตรียมโคก่อนขุน


การเตรียมโคก่อนขุน
          
ทำความสะอาดคอกที่จะขุน

เตรียมที่ให้น้ำ
และรางอาหารให้พร้อม นำโคเข้าคอกขุน


ถ่ายพยาธิทั้งภายใน-นอก
ฉีดวัคซีนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้ทำในพื้นที่นั้นๆ


ระยะ
21

วันแรกเป็นระยะให้โคปรับตัวกับการกินอาหารข้น
(Pretest)
โดยให้อาหารดังนี้

 

วันที่
1

ให้โคกินอาหารข้น
1
ก.ก.
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


 

วันที่
2

ให้โคกินอาหารข้น
2
ก.ก.
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


 

วันที่
3

ให้โคกินอาหารข้น
3
ก.ก.
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


 

วันที่
4

ให้โคกินอาหารข้น
4
ก.ก.
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


 

วันที่
5

จนถึงวันที่
21
ให้กินวันละ
4
ก.ก.
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


 

วันที่
22

เป็นวันเริ่มต้นขุน


ให้โคกินเต็มที่
ร่วมกับอาหารข้นและอาหารหยาบ


 

 

การวัดรอบอกเพื่อประมาณน้ำหนัก
         
ผู้ขุนควร

ทราบน้ำหนักโคที่ขุนเป็นระยะๆ


เพื่อที่จะประมาณการใช้อาหารข้นและทราบความเจริญเติบโตในระยะต่างๆ


ผู้เลี้ยงรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีตาชั่งขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ชั่งโคได้


ให้วัดความยาวรอบอกโดยใช้เชือกวัดที่หลังซอกขาหน้าติดกับหลังหนอก


ดึงเชือกให้ตึงตามภาพที่
3
นำเชือกไปวัดหาความยาวจากตลับเมตรหรือสายวัด


อ่านหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร


จากความยาวดังกล่าวาามารถนำไปหาน้ำหนักโคโดยประมาณได้จากตารางที่
1

ตารางที่ การประเมิรน้ำหนักโคมีชีวิต
สำหรับโคลูกผสมเพศผู้ไม่ตอนรอบอก


(


ซ.ม.)น้ำหนัก


(


ก.ก.)รอบอก


(


ซ.ม.)น้ำหนัก


(


ก.ก.)รอบอก


(


ซ.ม.)น้ำหนัก


(


ก.ก.)รอบอก


(


ซ.ม.)น้ำหนัก


(


ก.ก.)รอบอก


(


ซ.ม.)น้ำหนัก

(


ก.ก.)


90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108


61
63
66
68
70
72
75
77
79
81
74
76
88
90
92
95
97
99
101


109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127


104
106
108
110
113
115
117
119
121
126
129
131
134
137
145
148
151
155
159


128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146


162
166
169
1782
173
179
183
186
190
198
202
206
210
221
225
229
234
238
243


147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165


248
252
257
262
267
272
277
282
287
292
297
302
308
313
319
324
330
335
341


166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184


237
353
359
365
371
377
383
389
395
402
408
414
421
127
434
441
448
455
462


Powered by Drupal - Design by artinet